چه مواقعی از مراجع مطلق و چه مواقعی از مراجع ترکیبی استفاده کنیم

وقتی شما فرمولی را در یک فایل اکسل ایجاد می کنید که به سلول یا محدوده دیگری ارجاع می دهد، مراجع شما معمولا مراجع نسبی هستند. وقتی شما فرمولی را کپی کنید که از مراجع نسبی استفاده می کند این مراجع خود را با محل جدید تنظیم می کنند. فرض کنید فرمول زیر که از مراجع نسبی استفاده می کند در سلول A13 قرار دارد.

                                    =SUM(A1:A12)

وقتی شما این فرمول را در سلول B13 کپی می کنید، فرمول کپی شده به شکل زیر خواهد بود:

                                   =SUM(B1:B12)

بیشتر اوقات شما مراجع سلولی می خواهید که با کپی کردن فرمول، خود را با محل جدید تنظیم کنند. به همین دلیل است که شما بیشتر اوقات از مراجع نسبی در فرمول هایتان استفاده می کنید. اما در برخی اوقات لازم است که از مراجع مطلق یا مراجع ترکیبی استفاده کنید.

استفاده از مراجع مطلق

مراجع مطلق با استفاده از دو علامت دلار مشخص می شوند. (یکی قبل از حرف یا حروف نشان دهنده ستون و یکی قبل از عدد نشان دهنده سطر). در زیر دو مثال از فرمولهایی که از مراجع مطلق استفاده می کنند آورده شده است:

                                   =$A$1
                                   =SUM($A$1:$F$24)

مراجع مطلق در یک فرمول حتی اگر در جای دیگری کپی شوند تغییر نمی کنند. فرض کنید فرمول زیر در سلول B13 قرار دارد:

                                   =SUM($B$1:$B$12)

وقتی شما این فرمول را در سلول دیگری کپی می کنید مراجع تنظیم نمی شوند. فرمول کپی شده به همان مراجع اصلی ارجاع می دهد. و هر دو فرمول نتیجه یکسانی را بر می گردانند.
چه موقع از مراجع مطلق استفاده می کنیم؟ پاسخ ساده است: شما تنها زمانی نیاز دارید به مراجع مطلق فکر کنید که بخواهید با کپی کردن، فرمول به یک سلول یکسان اشاره کند و مراجع، خود را با موقعیت جدید تنظیم نکنند.
آسان ترین راه برای فهم این موضوع استفاده از یک مثال است. شکل یک شیت ساده را نشان می دهد . فرمول زیر در سلول D2 قرار دارد:

                                   =(B2*C2)*$B$7

مراجع نسبی در فرمول اکسل

این فرمول از دو مرجع نسبی (B2 * C2) و یک مرجع مطلق ($B$7) برای مالیات فروش استفاده می کند. این فرمول می تواند در سلول های پایین تر کپی شود و همه مراجع درست خواهند بود. برای مثال پس از کپی کردن این فرمول در سلول D3 ، فرمول به شکل زیر خواهد بود:

                                   =(B3*C3)*$B$7

ارجاع به سلول های ستون های B و C تنظیم شده اند اما ارجاع به سلول B7 تنظیم نشده است و این دقیقا همان چیزی است که شما می خواستید.

استفاده از مراجع ترکیبی در فابل های اکسل

در مراجع ترکیبی سطر یا ستون یکی مطلق است ( و بنابراین با کپی کردن فرمول تغییر نخواهد کرد) . مراجع ترکیبی اغلب استفاده نمی شوند. اما در برخی موقعیت ها استفاده از مراجع ترکیبی کار را آسان می کند. در زیر دو مثال از مراجع ترکیبی آورده شده است:

                                   =$A1
                                   =A$1

در مثال اول ستون مرجع (A) مطلق و ردیف (۱) نسبی است. در مثال دوم ستون مرجع نسبی و ردیف مطلق است.
شکل زیر شیتی را نشان می دهد که در آن استفاده از مراجع ترکیبی بهترین گزینه است.

مراجع ترکیبی در اکسل

فرمول درون جدول، مساحت مستطیل با طول و عرض های مختلف را محاسبه می کند. فرمولی که در سلول C3 قرار دارد عبارت است از:

                                   =$B3*C$2

توجه کنید که هر دو مرجع ترکیبی هستند . مرجع اول ستون مطلق و مرجع دوم سطر مطلق است. در نتیجه این فرمول می تواند به سمت پایین و راست کپی شده و محاسبات درست باشد. برای مثال فرمول سلول F7 عبارت است از:

                                   =$B7*F$2

اگر C3 از مراجع نسبی یا مطلق استفاده می کرد (به جای مرجع ترکیبی) کپی کردن فرمول نتایج نادرستی را تولید می کرد.

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است