مراجع در فرمول های اکسل

هر فرمول ممکن است به یک یا چندین سلول با استفاده از آدرس سلولها (یا نام آنها، اگر برای آنها تعریف کرده باشیم) ارجاع شود. مراجع به چهار شکل وجود دارند. علامت دلار ($) تمایز بین آنها را ایجاد می کند.
۱- نسبی: در این حالت وقتی شما فرمول را کپی می کنید. مرجع خود را با محل جدید مطابقت می دهد. (مثال: A1)

۲- مطلق: در این حالت وقتی شما فرمول را کپی می کنید. مرجع تغییر نمی کند. (مثال: ۱$A$)
۳- سطر مطلق: در این حالت وقتی شما فرمول را کپی می کنید ستون خود را با محل جدید مطابقت می دهد. (مثال: A$1)
۴- ستون مطلق: در این حالت وقتی شما فرمول را کپی می کنید سطر خود را با محل جدید مطابقت می دهد.
(مثال: $A1 )

استفاده از مراجع به صورت مطلق یا ترکیبی

وقتی شما در فرمول خود با کلیک کردن به یک سلول یا محدوده ارجاع دهید، مراجع شما به صورت نسبی خواهند بود برای اینکه آنها را به صورت مطلق یا ترکیبی درآورید باید به صورت دستی با تایپ علامت دلار ($) این کار را انجام دهید. و یا هنگام وارد کردن آدرس یک سلول یا محدوده، با زدن F4 بین همه انواع مراجع ممکن سوییچ کرده و هر نوع مرجع را که می خواهید انتخاب کنید.
شکل زیر استفاده از مراجع مطلق را در یک فرمول نشان می دهد.سلول C2 شامل فرمولی است که قیمت کالا (سلول B2) را در نرخ مالیات بر ارزش افزوده (سلول C7) ضرب می کند .

                              =B2*$B$7

ارجاع به سلول B7 یک مرجع مطلق است هنگامی که شما فرمول سلول C2 را در سلولهای پایین تر کپی می کنید مرجع $B$7 همیشه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشاره می کند. در حالیکه مرجع نسبی B2 خود را با محل جدید مطابقت می دهد. مثلا با کپی این فرمول در سلول C3 فرمول به صورت زیر در می آید. این فرمول را در سلول D4 کپی کنید، ببینید فرمول حاصل چه خواهد بود.

                              =B3*$B$7

مراجع در فرمول های اکسل

می خواهیم با استفاده از اکسل یک جدول ضرب بسازیم. پس از نوشتن اعداد در سطر و ستون اول در سلول B2 فرمول زیر را تایپ کنید:

                              =$A2*B$2

سپس نشانگر کپی کننده در گوشه پایین سمت راست را گرفته تا انتهای محدوده بکشید. می دانیم که در ستون اول باید نام ستون ثابت و شماره ردیفها تغییر کند پس از ارجاع ستون مطلق استفاده کرده ایم. ضمن اینکه در قسمت دوم فرمول از ارجاع سطر مطلق استفاده کرده ایم زیرا شماره سطر ثابت است و تنها نام ستونها تغییر می کند.

مراجع در فرمول های اکسل

ارجاع به شیت یا ورک بوکهای دیگر

یک فرمول می تواند به یک سلول یا محدوده در شیت دیگری ارجاع دهد. در این حالت قبل از آدرس سلول یا محدوده نام شیت را به همراه یک علامت تعجب می آوریم. مانند مثال زیر:

                              =Sheet2!A1+1

فرمول همچنین می تواند به یک سلول یا محدوده در ورکبوک دیگری ارجاع دهد. در این حالت نام ورکبوک را در براکت آورده، سپس نام شیت به همراه علامت تعجب و آنگاه آدرس سلول یا محدوده را می نویسیم:

                              =[Budget.xlsx]Sheet1!A1+1

اگر نام ورکبوک یا شیت دارای یک یا چند فاصله باشد باید در فرمول آنها را بین علامت کوتیشن قرار دهیم. مانند مثال زیر:

                              =’[Budget Analysis.xlsx]Sheet1’!A1+A1

اگر ورکبوک مرجع، بسته باشد باید مسیر کامل ورکبوک مرجع نوشته شود:

                              =’C:\MSOffice\Excel\[Budget Analysis.xlsx]Sheet1’!A1+A1

همچنین شما می توانید به جای تایپ کردن دستی آدرس مراجع، با استفاده از روش کلیک کردن که قبلا بحث کردیم مراجع را وارد فرمول کنید. البته قبل از آن مطمئن شوید ورکبوک مربوطه باز است. به صورت نرمال هنگامی که مرجعی را با کلیک کردن وارد فرمول می کنید آدرس آن نسبی خواهد بود اما در هنگام وارد کردن مرجع از ورکبوک های دیگر با کلیک کردن، اکسل آدرس مطلق را وارد فرمول می کند و اگر بخواهید فرمول را برای سلولهای دیگر کپی کنید ابتدا باید آدرس را به صورت نسبی درآورید. (با حذف علامت دلار و یا زدن کلید F4 تا رسیدن به نتیجه مطلوب)

مقالات مرتبط
نظرات شما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است